زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا نیکودل زمین شناسی مهندسی دانشیار علوم زمین- زمین شناسی مهندسی - بهسازی خاک - بهسازی سنگ های ساختمانی - مصالح ساختمانی و بتن - بهسازی سنگ های نیمه قیمتی
غلامرضا شعاعی زمین¬شناسی مهندسی استادیار علوم زمین- زمین شناسی مهندسی مدلسازی عددی مخاطرات زمین شناسی هیدرولوژی، هیدرولیک خاک
ماشااله خامه چیان زمین شناسی مهندسی استاد علوم زمین- زمین شناسی مهندسی - نشست زمین به علت پمپاژ آبهای زیرزمینی - ویژ گی های فیزیکی و مکانیکی سنگ ها - زمین شناسی زیست محیطی - ویژ گی های فیزیکی و مکانیکی خاک ه
علی ارومیه ئی زمین شناسی مهندسی استاد علوم زمین- زمین شناسی مهندسی کاربردهای زمین شناسی در طرح های زیربنائی مخاطات زمین شناسی و روشهای بهسازی