زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید معدنی پور زمین شناسی تکتونیک استادیار علوم زمین- زمین شناسی تکتونیک (زمین ساخت) زمان سنجی تغییرشکل در سیستم البرز-تالش- کپه داغ و زاگرس دما-زمان سنجی درجه حرارت پایین، ریخت زمین ساخت
علی یساقی زمین شناسی تکتونیک دانشیار علوم زمین- زمین شناسی تکتونیک (زمین ساخت) کینماتیک و دینامیک پهنه های گسلی البرز پهنه های گسلی و سبک چین خوردگی در زاگرس