زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ابراهیم راستاد زمین شناسی اقتصادی دانشیار زمین شناسی اقتصادی :: کانسارهای با میزبان رسوبی:: :: سولفید توده ای فلزات پایه و قیمتی :: ::ذخایر همراه با سنگهای آتشفشانی:: تیپ‌های مختلف کانسارهای طلا
مجید قادری زمین شناسی اقتصادی دانشیار زمین شناسی اقتصادی کانسارهای پورفیری، اپی ترمال و اسکارن کاربرد ژئوشیمی ایزوتوپی و عناصر کمیاب در مطالعه ذخایر معدنی
حسینعلی تاج الدین زمین شناسی اقتصادی استادیار زمین شناسی اقتصادی کانسارهای طلای کوهزایی و اپی‌ترمال کانسارهای سولفید توده‌ای غنی از طلا و ذخایر باریت چینه‌سان