زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا قربانی زمین شناسی پترولوژی دانشیار زمین شناسی-پترولوژی تأثیر تنوع و ترکیب گوشته و پوسته ایران بر روی ژئوشیمی سنگ های آذرین بازسازی تحولات ژئودینامیکی با تکیه بر تعین سن و اختصاصات ایزوتوپی سنگ های آذرین
نعمت اله رشیدنژادعمران زمین شناسی پترولوژی دانشیار زمین شناسی-پترولوژی متامورفیسم پلوتونیسم گرانیتوئیدی