زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
خدایار قلیوند شیمی معدنی استاد شیمی- شیمی معدنی سنتز ترکیبات فسفر آمیدها بیو معدنی
علیرضا محجوب شیمی معدنی استاد شیمی- شیمی معدنی کاتالیست نانو شیمی معدنی
علی مرسلی شیمی معدنی استاد شیمی- شیمی معدنی پلیمر های معدنی نانو شیمی معدنی