زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین غریبی شیمی فیزیک استاد شیمی- شیمی فیزیک پیل سوختی الکتروشیمی
ناصر هادی پورلاکمه سری شیمی فیزیک استاد شیمی- شیمی فیزیک شیمی محاسباتی -
سهیلا جوادیان فرزانه شیمی فیزیک دانشیار شیمی- شیمی فیزیک - بررسی پدیده نفوذ در سیستمهای كلوئیدی ، تعیین ساختار تجمعهای حاصل و مطالعه انتقال فاز در این سیستمها - بررسی کارایی سیستمهای کلوئیدی در جلوگیری از خوردگی و پراکندگی نانو لوله ها شیمی محاسباتی
محسن وفائی حسین آبادی شیمی فیزیک استادیار شیمی- شیمی فیزیک - مطالعه و توسعه روشهای حل معادله شرودینگر وابسته به زمان - مطالعه دینامیک الکترونی و هسته‌ای در حضور و غیاب میدان لیزر - بررسی و مطالعه پدیده تولید هماهنگ‌های مرتبه بالا و تولید تپهای اتوثانیه شیمی محاسباتی