زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
یداله یمینی شیمی تجزیه استاد شیمی-شیمی تجزیه 1-مطالعه بر روی خواص حل کنندگی و استخراج با سیال های فوق بحرانی 2- کاربرد فازهای جامد در استخراج و تغلیظ مقادیر بسیار کم آلاینده ها و کاتیون ها 3- سنتز نانو مغناطیس ها با پوشش های مختلف و کاربرد آن در استخراج 4- آزمایشگاه بر روی تراشه 1- توسعه روش های ریز استخراجی با حلال (درشت مولکول، هالو فیبر و قطره شناور) 2- ریز استخراج با فاز جامد 3- اتوماسیون روش های ریز استخراج روش های الکترو غشایی در استخراج
نادر علی زاده مطلق عراقی شیمی تجزیه استاد شیمی-شیمی تجزیه تهیه پلیمرهای هادی نانو ساختار قابل انحلال و به کارگیری در حسگرهای شیمیایی و روشهای ریز استخراج اسپکترو الکتروشیمی
احمد مانی ورنوسفادرانی شیمی تجزیه استادیار شیمی-شیمی تجزیه 1- توسعه و استفاده از روشهای کمومتریکس در مطالعات متابولومیکس، پروتئومیکس و طراحی دارو 2- روشهای خوشه بندی و طبقه بندی 3- آنالیز تصاویر در شیمی تجزیه 4- روشهای کالیبراسیون چند متغیره 5- روشهای تفکیک منحنی 6- طراحی آزمایش کموانفورماتیکس
میرفضل اله موسوی کوزه کنان شیمی تجزیه استاد شیمی-شیمی تجزیه Synthesis and characterization of nanostructured materials with different morphologies and investigation of their application in energy storage and device fabrication / :::: / Simulation and modeling of both the electrochemical energy storage and macromolecu Synthesis and characterization of nanostructured materials with different morphologies and investigation of their appliation in nanobiotechnology /::::/ Biomimetic and bioinspiration for advanced theranostic applications as well as solar energy harvesting