زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
احمد مانی ورنوسفادرانی شیمی تجزیه استادیار شیمی- شیمی تجزیه - توسعه و استفاده از روشهای کمومتریکس در مطالعات متابولومیکس، پروتئومیکس و طراحی دارو - روشهای خوشه بندی و طبقه بندی - آنالیز تصاویر در شیمی تجزیه - روشهای کالیبراسیون چند متغیره - روشهای تفکیک منحنی - طراحی آزمایش کموانفورماتیکس
میرفضل اله موسوی کوزه کنان شیمی تجزیه استاد شیمی- شیمی تجزیه Synthesis and characterization of nanostructured materials with different morphologies and investigation of their application in energy storage and device fabrication Simulation and modeling of both the electrochemical energy storage and macromolecular i Synthesis and characterization of nanostructured materials with different morphologies and investigation of their appliation in nanobiotechnology Biomimetic and bioinspiration for advanced theranostic applications as well as solar energy harvesting and s
یداله یمینی شیمی تجزیه استاد شیمی- شیمی تجزیه - مطالعه بر روی خواص حل کنندگی و استخراج با سیال های فوق بحرانی - کاربرد فازهای جامد در استخراج و تغلیظ مقادیر بسیار کم آلاینده ها و کاتیون ها - سنتز نانو مغناطیس ها با پوشش های مختلف و کاربرد آن در استخراج - آزمایشگاه بر روی تراشه - توسعه روش های ریز استخراجی با حلال (درشت مولکول، هالو فیبر و قطره شناور) - ریز استخراج با فاز جامد - اتوماسیون روش های ریز استخراج روش های الکترو غشایی در استخراج
نادر علی زاده مطلق عراقی شیمی تجزیه استاد شیمی- شیمی تجزیه تهیه پلیمرهای هادی نانو ساختار قابل انحلال و به کارگیری در حسگرهای شیمیایی و روشهای ریز استخراج اسپکترو الکتروشیمی