برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001094-01
 • قادری مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.03.31) ساعت : 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001096-01
 • ریاحی محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.03.28) ساعت : 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001102-01
 • تاج الدین حسینعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 / امتحان(1396.04.07) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001111-01
 • راستاد ابراهیم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 / درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001100-01
 • قادری مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.04.03) ساعت : 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5001099-01
 • تاج الدین حسینعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 / امتحان(1396.04.05) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت