برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جغرافیای تاریخی جهان اسلام (پایه) فاطمه جان احمدي دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# ایران درعهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی ونهضت مشروطیت (اختیاری) جواد مرشدلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# تاریخ معاصر ایران (اختیاری) جواد مرشدلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# تاریخ تشیع (اختیاری) سيدهاشم آقاجري دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تاریخ عثمانی (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلس (اختیاری) فاطمه جان احمدي دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی وکتابخانه ای (اختیاری) مقصود علي صادقي گندماني دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# نقد وبررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه (اختیاری) سيدهاشم آقاجري کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# تاریخ معاصر ایران از آغاز قاجاریان تاکنون (اختیاری) سيدهاشم آقاجري دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# ملل و نحل و تاثیر آن در تحولات اجتماعی (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# تاریخ صدر اسلام در جزیره العرب (اختصاصی) فاطمه جان احمدي دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# تاریخ دیپلماسی در ایران پس از اسلام (اختصاصی) مقصود علي صادقي گندماني دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# شناخت روشهای تحقیق در تاریخ سمینار (اصلی) سيدهاشم آقاجري کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# نقد و بررسی متون تاریخی ( حداقل ده متن ) (اصلی) مقصود علي صادقي گندماني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# فلسفه تاریخ (اصلی) سيدهاشم آقاجري کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
# تاریخ وتمدن وفرهنگ اسلامی (باتکیه بر تاثیرمتقابل ایران واسلام) (اصلی) جواد مرشدلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# زبان خارجی باتاکید بر ترجمه متون تاریخی 1 (اصلی) جواد مرشدلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# روش تحقیق پیشرفته (اصلی) سيدهاشم آقاجري دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# زبان عربی ( قرائت متون تاریخی به زبان عربی ) (اصلی) فاطمه جان احمدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# جغرافیای تاریخی ایران (اصلی) مقصود علي صادقي گندماني دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00