برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی (اختیاری) سيدمهدي موسوي كوهپر کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول ق. م (اختیاری) عليرضا هژبري نوبري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# باستان شناسی دوره تاریخی یونان (اختیاری) عليرضا هژبري نوبري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# باستان شناسی دوره تاریخی ساسا نی (اختیاری) سيدمهدي موسوي كوهپر کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# تاثیر وتاثرتمدن های باستانی ایران به کشورهای همجوار (اصلی) عليرضا هژبري نوبري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# شناخت سکه ها ، مهرهاوالواح باستانی ( تابلت ) (اصلی) جواد نيستاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# هنرهای کاربردی دردوران اسلامی (اصلی) سيدمهدي موسوي كوهپر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# سیرتحول خطوط اسلامی وکتیبه خوانی (اصلی) جواد نيستاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# روش کاوش وبررسی آثار باستانی (اصلی) حامد وحدتي نسب کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مطالعات جغرافیایی و اکولوژیکی در مناطق باستانی ایران (اصلی) حامد وحدتي نسب دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران (اصلی) عليرضا هژبري نوبري دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# تحقیق باستان شناختی روی منابع اسلامی (اصلی) جواد نيستاني دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در باستانشناسی (اصلی) منوچهر فرج زاده اصل دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00