حامد وحدتی نسب
دانشیار
  • دکتری: زیست شناسی - انسان شناسی جسمانی
  • کارشناسی‌ارشد: زیست شناسی - علوم جانوری
  • کارشناسی: زیست شناسی - علوم جانوری
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه باستان‌شناسی