عبدالرضا ركن الدین افتخاری
استاد
  • دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
  • کارشناسی‌ارشد: جغرافیای انسانی
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری