متن کامل خبر


 
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ

خلاصه خبر: تصویب ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣـﺪرس، ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. 

ﺗﻌﺮﯾﻒ: ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر ﺗﮑﺜﯿـﺮ و ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي را ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 
 
ﻣﺎده 1: اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ارﺷﺪ: ﻣﻌﺎدل 400 ﺑﺮگ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ رو ;
دﮐﺘﺮي و ﻓﺮا دﮐﺘﺮي: 500 ﺑﺮگ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ رو;
ﺗﺒﺼﺮه 1: اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (ﻓﺎرغ از ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه) ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. 
ﻣﺎده 2: اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ) ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 
ارﺷﺪ: ﻣﻌﺎدل 650 ﺑﺮگ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ رو 
دﮐﺘﺮي و ﻓﺮا دﮐﺘﺮي: 800 ﺑﺮگ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ رو  
ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ و ﻏﯿﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 3: اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 4 ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘـﺮي 8 ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
تبصره 3: ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ3  ﻣﺎه ﭘﺲ از دﻓﺎع، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻣﺎده 4: ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺻﺤﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. 
پاﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ: 3 ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻃﻼﮐﻮب دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ رو ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و ﻫـﺮ ﻧﺴـﺨﻪ 100 ﺑـﺮگ کپی ﯾﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ رو ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ   
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي: 3 ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻃﻼﮐﻮب دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ رو ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ 180 ﺑﺮگ ﯾﮏ رو 
ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ
ﺗﺒﺼﺮه 4: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﺴﺦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﺴﺦ اﻋﻼن ﺷﺪه،  ﺑﻪ ﺻﻮرت  آزاد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده 5: اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ در 5 ﻣﺎده و 4 ﺗﺒﺼﺮه در ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ94/08/10  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
 
26 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1097