زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
لطف اله نبوی فلسفه- منطق دانشیار فلسفه - منطق منطق موجهات منطق فلسفی
داود حسینی چفلی فلسفه – منطق استادیار فلسفه - منطق فلسفه منطق و زبان فلسفه تحلیلی
سیدمحمدعلی حجتی فلسفه – منطق دانشیار فلسفه - منطق فلسفه منطق و زبان منطق تطبیقی، فلسفه تحلیلی
رضا اکبریان فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد فلسفه- مشاء مابعدالطبیعه و الهیات فلسفی علم النفس ومعرفت شناسی
محمد سعیدی مهر فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد فلسفه- مشاء مابعد الطبیعه والهیات فلسفی معرفت شناسی در فلسفه مشاء