زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
داود حسینی چفلی فلسفه – منطق استادیار فلسفه- حکمت متعالیه وجودشناسی متافیزیک
لطف اله نبوی فلسفه- منطق استاد فلسفه- حکمت متعالیه منطق موجهات منطق فلسفی
سیدمحمدعلی حجتی فلسفه- منطق دانشیار فلسفه- حکمت متعالیه فلسفه منطق و زبان منطق تطبیقی، فلسفه تحلیلی
رضا اکبریان فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد فلسفه- حکمت متعالیه فلسفه متعالیه علم النفس و معرفت شناسی
محمد سعیدی مهر فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد فلسفه- حکمت متعالیه فلسفه متعالیه معرفت شناسی در فلسفه مشاء