زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
نهله غروی نائینی علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن وحدیث علوم حدیث رجال حدیث- مباحث تفسیری
علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث-زبان وادبیات عربی استادیار علوم قرآن وحدیث تفسیر پژوهی 1-تفسیر تطبیقی و موضوعی2-مباحث میان رشته ای قرآن و حدیث3-بررسی و نقد ترجمه های قرآن4-مطالعات نهج البلاغه
کاوس روحی برندق فقه واصول-مدرسی معارف(مبانی نظری) استادیار علوم قرآن وحدیث تفسیر قرآن و مکاتب تفسیری 1-مباحث به روز علوم قرآنی (زبان قرآن، هرمنوتیک و...) و نقد آراء مستشرقان 2-مطالعات بین رشته ای و تطبیقی 3- فقه الحدیث و مبانی علم رجال
نصرت نیل ساز علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن وحدیث تفسیر پژوهی مطالعات قرآنی و حدیثی خاورشناسان - نهج البلاغه پژوهی