زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
نهله غروی نائینی علوم حدیث استاد عاوم قرآن و حدیث علوم حدیث - رجال حدیث - مباحث تفسیری
علی حاجی خانی - علوم قرآن و حدیث - زبان و ادبیات عربی استادیار عاوم قرآن و حدیث تفسیر پژوهی - تفسیر تطبیقی و موضوعی - مباحث میان رشته ای قرآن و حدیث - بررسی و نقد ترجمه های قرآن - مطالعات نهج البلاغه
کاوس روحی برندق - فقه و اصول - مدرسی معارف (مبانی نظری دانشیار عاوم قرآن و حدیث تفسیر قرآن و مکاتب تفسیری مباحث به روز علوم قرآنی (زبان قرآن، هرمنوتیک و...) و نقد آراء مستشرقان - مطالعات بین رشته ای و تطبیقی - فقه الحدیث و مبانی علم رجال
نصرت نیل ساز عاوم قرآن و حدیث استادیار عاوم قرآن و حدیث تفسیر پژوهی مطالعات قرآنی و حدیثی خاورشناسان - نهج البلاغه پژوهی