زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ابوالفضل شکوری فلسفه و فقه سیاسی دانشیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) تاریخ سیاسی معاصر ایران جنبشهای اسلامی و علوم قرآنی و حدیث
حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) اندیشه سیاسی در اسلام – ایران اندیشه سیاسی درغرب
مسعود غفاری علوم سیاسی- مطالعات ایران دانشیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) تحولات سیاسی، اجتماعی ایرن اقتصاد سیاسی انرژی
عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی / فلسفه سیاسی / اندیشه شناسی استاد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) اندیشه سیاسی تطبیقی اندیشه سیاسی معاصر ایران و فلسفه علم سیاست