زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی-فلسفه سیاسی-اندیشه سیاسی استاد علوم سیاسی-اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی تطبیقی اندیشه سیاسی معاصر ایران و فلسفه علم سیاست
مسعود غفاری علوم سیاسی-مطالعات ایران استادیار علوم سیاسی-اندیشه سیاسی تحولات سیاسی،اجتماعی ایران اقتصاد سیاسی انرژی
حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار علوم سیاسی-اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام-ایران اندیشه سیاسی در غرب
ابوالفضل شکوری فلسفه وفقه سیاسی استادیار علوم سیاسی-اندیشه سیاسی تاریخ سیاسی معاصرایران جنبشهای اسلامی وعلوم قرآنی وحدیث
عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی-فلسفه سیاسی-اندیشه شناسی استاد علوم سیاسی-مسائل ایران اندیشه سیاسی تطبیقی اندیشه سیاسی معاصر ایران وفلسفه علم سیاست
مسعود غفاری علوم سیاسی- مطالعات ایران استادیار علوم سیاسی-مسائل ایران تحولات سیاسی، اجتماعی ایران اقتصاد سیاسی انرژی
حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار علوم سیاسی-مسائل ایران اندیشه سیاسی در اسلام – ایران اندیشه سیاسی درغرب
ابوالفضل شکوری فلسفه و فقه سیاسی استادیار علوم سیاسی-مسائل ایران تاریخ سیاسی معاصر ایران جنبشهای اسلامی و علوم قرآنی و حدیث