زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
هاشم فردانش روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار برنامه ریزی درسی طراحی آموزش سیستمی و سازنده گرایانه برای آموزش های الکترونیکی رویکردهای نوین طراحی روش های تدریس یادگیری محور
محمود مهرمحمدی برنامه ریزی درسی استاد برنامه ریزی درسی نظریه پردازی در ابعاد گوناگون برنامه درسی با تکیه بر رویکرد نقد هنری و زیبا شناختی روش شناسی مطالعات برنامه درسی
هاشم فردانش روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار تکنولوژی آموزشی طراحی آموزشی محیط های یادگیری
محمود مهرمحمدی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی استاد تکنولوژی آموزشی برنامه درسی- مطالعات برنامه درسی نظریه های برنامه درسی
ابراهیم طلائی علوم تربیتی- تحقیقات تربیتی استادیار تکنولوژی آموزشی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شبکه های اجتماعی- مدرسه هوشمند
جواد حاتمی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی- طراحی آموزشی دانشیار تکنولوژی آموزشی طراحی آموزشی چند رسانه ای آموزش الکترونیک