زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) متون غنایی و حماسی زبان فارسی
حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) ادبیات حماسی ادبیات معاصر
غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) نقد ادبی ادبیات عرفانی
سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) متون نثر ادبیات معاصر