زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی ادبیات حماسی ادبیات معاصر
سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی متون نثر ادبیات معاصر
غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی نقد ادبی ادبیات عرفانی
ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی متون غنایی و حماسی زبان فارسی
حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی ادبیات حماسی ادبیات معاصر
سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی متون نثر ادبیات معاصر
غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی نقد ادبی ادبیات عرفانی
ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنائی متون غنایی و حماسی زبان فارسی