زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات) استاد زبان و ادبیات عربی - نقد ادبی و ادبیات تطبیقی - مطالعات ادبی در حوزه قرآن ومتون دینی - آموزش زبان عربی- فقه اللغة عربی
فرامرز میرزائی زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی - ادبیات معاصر عربی - ادبیات داستانی و نمایشی در ادب عربی - نقد وبلاغت تطبیقی ( کاربردی) - آموزش زبان عربی – ادبیات و آموزش
کبری روشن فکر زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی - ادبیات معاصر عربی - مطالعات میان رشته ای با ادبیات زنان - فرهنگ وادب عربی از آغاز تا پایان دوره اموی
هادی نظری منظم زبان وادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی - ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی - ادبیات وفرهنگ دوره عباسی - ترجمه و ترجمه پژوهی
عیسی متقی زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی - آموزش زبان عربی ( برنامه ریزی درسی) - صرف و نحو عربی - بلاغت جدید