زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رویا لطافتی ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشیار آموزش زبان فرانسه ادبیات فرانسه و آموزش زبان و ادبیات تطبیقی ترجمه شناسی و آموزش زبان فرانسه
حمیدرضا شعیری معناشناسی استاد آموزش زبان فرانسه معنا شناسی آموزش زبان فرانسه و تحلیل گفتمان
روح اله رحمتیان آموزش زبان فرانسه دانشیار آموزش زبان فرانسه آموزش زبان فرانسه تدوین متدهای آموزشی، ارزشیابی و آزمون سازی، روان شناسی زبان (یادگیری زبان اول و دوم) زبان شناسی کاربردی
پریوش صفا زبان شناسی و آموزش زبان دانشیار آموزش زبان فرانسه زبان شناسی آموزش زبان فرانسه و زبان شناسی تطبیقی
محمود رضا گشمردی آموزش زبان فرانسه دانشیار آموزش زبان فرانسه روان شناسی زبان ترجمه شناسی