زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حمیدرضا شعیری نشانه- معناشناسی استاد آموزش زبان فرانسه زبانشناسی گفتمانی آموزش زبان فرانسه و ترجمه شناسی
رویا لطافتی ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشیار آموزش زبان فرانسه ادبیات فرانسه و آموزش زبان ترجمه شناسی
روح اله رحمتیان آموزش زبان فرانسه دانشیار آموزش زبان فرانسه ارزشیابی و آزمون سازی روانشناسی زبان
پریوش صفا زبانشناسی مقابله ای در حیطه کنشهای بیانی دانشیار آموزش زبان فرانسه شیوه های عملی آموزش زبان فرانسه محتوا سازی برای متدهای آموزشی