زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
کاظم رسول زاده طباطبائی روانشناسی دانشیار روانشناسی بهداشت روانی آسیب شناسی اجتماعی
پرویز آزادفلاح روانشناسی دانشیار روانشناسی نوروسایکولوژی شخصیت درمانگری های تحلیلی
عباسعلی الهیاری روانشناسی استادیار روانشناسی آسیب شناسی روانی روان شناسی بالینی
ماریایوجینیا آگیلامرجن روانشناسی استاد روانشناسی روان شناسی تحولی روانشناسی شناختی
مریم اسماعیلی نسب روانشناسی استادیار روانشناسی آسیب شناسی و فرهنگ پیشگیری و درمان