زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مریم اسماعیلی نسب روانشناسی استادیار روانشناسی آسیب شناسی و فرهنگ پیشگیری و درمان
ماریایوجینیا آگیلامرجن روانشناسی استاد روانشناسی روان شناسی تحولی روانشناسی شناختی
عباسعلی الهیاری روانشناسی دانشیار روانشناسی آسیب شناسی روانی روان شناسی بالینی
پرویز آزادفلاح روانشناسی دانشیار روانشناسی نوروسایکولوژی شخصیت درمانگری های تحلیلی
کاظم رسول زاده طباطبائی روانشناسی دانشیار روانشناسی بهداشت روانی آسیب شناسی اجتماعی