زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی ماهواره ای استاد آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) سنجش از دور مخاطرات آب و هوایی الگوهای آب و هواشناسی ماهوارهای
یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) سینوپتیک و مخاطرات آب و هوایی پیوند از دور
یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار ژئومورفولوژی سینوپتیک و پیوند از دور مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و مدل سازی
سیاوش شایان جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی ساحلی تحولات ایران طی کواترنر
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی استاد ژئومورفولوژی هواشناسی ماهواره ای تغییر اقلیم