زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار آب و هواشناسی- مخاطرات آب و هوایی سینوپتیک و مخاطرات آب و هوایی پیوند از دور
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی ماهواره ای استاد آب و هواشناسی- مخاطرات آب و هوایی سنجش از دور مخاطرات آب و هوایی الگوهای آب و هواشناسی ماهواره ای