زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا حافظ نیا جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی 1-قدرت ملی2- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک3-مکاتب و نظریه های ژئوپلیتیک( انسانگرایی) 1-دولت محلی2-جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران3- جغرافیای سیاسی دریاها
زهرا احمدی پور جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی- سازماندهی سیاسی فضا ژئوپلیتیک رویکردهای نوین، جغرافیای سیاسی شهر