زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
صفر قائد رحمتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی مسایل شهری برنامه ریزی منطقه ای
صفر قائد رحمتی جغرافیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی مسایل شهری برنامه ریزی منطقه ای