زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مرتضی توکلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مخاطرات محیطی مدیریت روستایی
مهدی پورطاهری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه و برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی مدیریت – تصمیم گیری و سیاستگذاریهای روستایی
عبدالرضا رکن الدین افتخاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه و برنامه ریزی فضایی گردشگری