زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد علی خلیلی اردکانی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی مسائل اجتماعی جامعه شناسی اقوام
علیرضا شجاعی زند جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی دین جامعه شناسی معرفت
محمد رضائی مطالعات فرهنگی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی نظریه های اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی و رسانه
علی ساعی جامعه شناسی سیاسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی دموکراسی و توسعه جامعه مدنی و دولت -متدولوژی
محمد علی خلیلی اردکانی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی مسائل اجتماعی جامعه شناسی اقوام
علیرضا شجاعی زند جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی دین جامعه شناسی معرفت
محمد رضائی مطالعات فرهنگی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی نظریه های اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی و رسانه
علی ساعی جامعه شناسی سیاسی استادیار جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی دموکراسی و توسعه جامعه مدنی و دولت -متدولوژی