زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی مدیریت اوقات فراغت مدیریت بازاریابی در ورزش
هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی برنامه ریزی ورزشی توریسم ورزشی
رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی سازگاریهای عصبی و عضلانی به فعالیت بدنی فیزیولوژی ورزش
حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی-متابولیسم بیوشیمی ایمونولوژی ورزشی علم تمرین
محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی مدیریت اوقات فراغت مدیریت بازاریابی در ورزش
هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی برنامه ریزی ورزشی توریسم ورزشی
رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی سازگاریهای عصبی و عضلانی به فعالیت بدنی فیزیولوژی ورزش
حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی ورزشی ایمونولوژی ورزشی علم تمرین