زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فاطمه جان احمدی تاریخ – تاریخ اسلام دانشیار تاریخ اسلام تاریخ اسلام (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ..) از صدر اسلام تا قرن 10 هجری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
سیدهاشم آقاجری تاریخ استادیار تاریخ اسلام تاریخ تشیع تاریخ اندیشه های سیاسی
سیدهاشم آقاجری تاریخ استادیار تاریخ-ایران بعد از اسلام روش تحقیق و تاریخ نگاری جامعه شناسی تاریخی و تاریخ اجتماعی و فکری ایران
مقصود علی صادقی گندمانی تاریخ ایران بعد از اسلام دانشیار تاریخ-ایران بعد از اسلام قرون میانه ایران صفویه، افشاریه و زندیه