زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
جواد نیستانی باستانشناسی دانشیار باستان شناسی- دوران اسلامی معماری، هنراسلامی، سکه شناسی سفالگری دوران اسلامی
سیدمهدی موسوی کوهپر باستان شناسی دانشیار باستان شناسی- دوران اسلامی فلزگری و معماری اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی =
علیرضا هژبری نوبری باستانشناسی - دوران تاریخی استاد باستانشناسی- دوران تاریخی آغاز تاریخ شمال غرب ایران هنر و معماری دوران هخامنشی
سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی- دوران تاریخی دانشیار باستانشناسی- دوران تاریخی باستانشناسی و هنر دوره ساسانی باستان شناسی و هنر دوره اشکانی