زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا غفارثمر آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی فراگیری زبان دوم تجزیه و تحلیل کلام/جامعه-شناسی زبان
غلامرضا کیانی آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی آزمون زبان ارزشیابی پیشرفته
رامین اکبری آموزش زبان انگلیسی دانشیار آموزش زبان انگلیسی تربیت معلم تدریس انتقادی
محمد مومنیان آموزش زبان انگلیسی استادیار آموزش زبان انگلیسی روان شناسی زبان عصب شناسی زبان (دو زبانکی)