برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# نظم فارسی (3) خاقانی ونظامی (اختیاری) ناصر نیکوبخت کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# نظم فارسی (4) مثنوی (اختیاری) حسینعلی قبادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# نثرفارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه (اختیاری) سعید بزرگ بیگدلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# عربی (3) نظم عربی (اختیاری) فرامرز میرزائی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# نثرفارسی (1) تاریخ بیهقی (اختیاری) غلامحسین غلامحسین زاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# تحقیق در تحول زبان فارسی (پایه) غلامحسین غلامحسین زاده دکتری
# سیر تحول ادبیات فارسی (پایه) حسینعلی قبادی دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# تحقیق در متون نظم 2 (اختیاری) ناصر نیکوبخت دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# تحقیق در متون تفسیری عرفانی (اختیاری) داود اسپرهم دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# تطور متون شعر فارسی (پایه) نجمه دری کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# تطور متون نثر فارسی (پایه) سعید بزرگ بیگدلی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# بلاغت کاربردی (پایه) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# گویش شناسی و ادب عامه (اختیاری) فردوس آقاگل زاده سیلاخور کارشناسی‌ارشد
# زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان فارسی (اختیاری) حیات عامری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# سمینار مسائل آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (اختیاری) زهرا عباسی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# نظریه و نقد ادبی در ایران و جهان اسلام تا دوره مشروطه (پایه) حسینعلی قبادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# نگارش و ویرایش متن درسی (اختیاری) خدیجه حاجیان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# تحقیق در متون تفسیری ( به عربی ) (اصلی) احمد احمدی دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی (اصلی) غلامحسین غلامحسین زاده دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تحقیق در متون فارسی ( نثر ) (اصلی) سعید بزرگ بیگدلی دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# تحقیق درمتون فارسی(نظم) (اصلی) ناصر نیکوبخت دکتری درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# متون نظم و نثر عربی (اصلی) خلیل پروینی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# مبانی نظری ادب غنایی (اختصاصی) حسن ذوالفقاری دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# زبان متون غنایی (اختصاصی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# متون نظم غنایی 1 (اختصاصی) نجمه دری دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# کلیات و مبانی ادبیات عامه (اختصاصی) حسن ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# ادبیات غیر داستانی عامه (اختصاصی) حسن ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# جامعه شناسی ادبیات عامه (اختصاصی) نجمه دری کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# ساخت واژه در زبان فارسی (اصلی) عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# ساختار گرایی و پسا ساختار گرایی (اصلی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# نقد هرمنوتیک (اصلی) ابراهیم خدایار کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# قواعد نگارش (اصلی) حسن ذوالفقاری کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# قواعد ویرایش و نگارش علمی (اصلی) ابراهیم خدایار کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00