برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روانشناسی زبان (اختیاری) هادي بهارلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# واژه سازی پیشرفته زبان روسی (اختیاری) هادي بهارلو دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# آموزش زبان در بستر الکترونیکی (اختیاری) محمدرضا محمدي دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# تدریس عملی (اصلی) ميريلا احمدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# تجزیه و تحلیل کلام وسبک شناسی (اصلی) آبتين گل كار کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# آزمون سازی و ارزشیابی (اصلی) هادي بهارلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# نحو زبان روسی (اصلی) محبوبه علياري شوره دلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# سمینار (مسائل آموزش زبان روسی) (اختصاصی) ميريلا احمدي دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# اصول و روش تدریس زبان روسی به عنوان خارجی (اصلی) ميريلا احمدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# زبانشناسی معاصر روسی (اصلی) محمدرضا محمدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# زبان روسی پیشرفته (جبرانی) آبتين گل كار کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# نگارش پیشرفته (جبرانی) آبتين گل كار کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# رایانه و نقش آن در تحقیقات و آموزش زبان روسی (جبرانی) محمدرضا محمدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# ترجمه متون اسلامی (جبرانی) محبوبه علياري شوره دلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00