برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحلیل کلام (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# یادگیری زبان دوم (اختیاری) محمد مومنیان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تحلیل آماری در آموزش زبان (اختیاری) غلامرضا كياني دکتری درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مسائل زبانشناسی (اصلی) رضا غفارثمر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# نظریه ها ،رو یکردها و روشهای تدریس زبان خارجی (اصلی) رامين اكبري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# آزمون زبان (اصلی) غلامرضا كياني کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تدریس عملی (اصلی) محمد مومنیان کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# زبانشناسی کاربردی (اصلی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# تدوین مطالب درسی (اصلی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# سنجش زبان (اختصاصی) غلامرضا كياني دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# مطالعات یادگیری زبان دوم (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# نقد و بررسی مسائل آموزش زبان (اختصاصی) رامين اكبري دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# برنامه ریزی درسی زبان (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# نگارش پیشرفته (جبرانی) محمد مومنیان کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مقدمه ای برروش تحقیق (جبرانی) غلامرضا كياني کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00