برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002089-01
 • غلامرضا کیانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): دئشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002124-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت) : یکشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002127-01
 • غلامرضا کیانی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002098-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دری (ت) : یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002092-01
 • محمد مؤمنیان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002108-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002093-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002121-01
 • غلامرضا کیانی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبخ 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002085-01
 • رضا غفارثمر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه : 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002122-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:0-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002084-01
 • غلامرضا کیانی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس (ت) : دوشنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002087-01
 • رامین اکبری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002123-01
 • رامین اکبری
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002083-01
 • محمد مؤمنیان
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1002103-01
 • محمد مؤمنیان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 13:00-15:00
 • دریافت