برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جامعه شناسی زبان (اختیاری) اردشیر ملکی مقدم کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# رده شناسی زبان (اختیاری) ارسلان گلفام دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# زبان شناسی نقش گر (اختیاری) محمد دبیرمقدم دکتری درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
# تحلیل گفتمان (اختیاری) فردوس آقاگل زاده سیلاخور دکتری درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# ساخت زبان فارسی (اصلی) اردشیر ملکی مقدم کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# تطورزبان فارسی (اصلی) فردوس آقاگل زاده سیلاخور کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# شیوه استدلال نحوی (اصلی) ارسلان گلفام کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# اصول معنی شناسی (اصلی) ارسلان گلفام کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# نظریه های واج شناسی (اصلی) عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# نظریه های صرف (اصلی) سحر بهرامی خورشید دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# نظریه های معنی شناسی (اصلی) ارسلان گلفام دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# اصول دستورزبان (جبرانی) سحر بهرامی خورشید کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی (جبرانی) اردشیر ملکی مقدم کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# آوا شناسی (جبرانی) عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مقدمات زبانشناسی (جبرانی) اردشیر ملکی مقدم کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# روش تحقیق در زبان شناسی (جبرانی) فردوس آقاگل زاده سیلاخور کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00