برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اصول و روشهای مدیریت مخاطرات محیطی (اختیاری) علی شمس الدینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی (اختیاری) علی جعفر موسیوند کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# کاربرد ساج در مدیریت مخاطرات محیطی (اختیاری) جلال کرمی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# روش تحقیق در سنجش از دور و ساج (اصلی) محمد شریفی کیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# اصول و فیزیک سنجش از دور (اصلی) علی جعفر موسیوند کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته (اصلی) جلال کرمی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# مدیریت پایگاه های اطلاعاتی (اصلی) جلال کرمی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مدل های رقومی زمین (اصلی) علی شمس الدینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# محاسبات عددی (جبرانی) علی جعفر موسیوند کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# فتوگرامتری 1 (مبانی) (جبرانی) محمد شریفی کیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00