برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جغرافیای سیاسی ایران (اختیاری) محمدرضا حافظ نیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# روش ها و فنون تصمیم گیری (اختیاری) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی (اصلی) محمدرضا حافظ نیا دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیای سیاسی (اصلی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# مناطق ژئوپلیتیکی شرق ایران (شبه قاره، پاکستان و افغانستان) (اختصاصی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# مناطق ژئوپلیتیکی غرب ایران (ترکیه و منطقه عربی) (اختصاصی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# مناطق ژئوپلیتیکی جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان) (اختصاصی) محمدرضا حافظ نیا دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# اقتصاد سیاسی بین الملل (اصلی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# روش تحقیق در جغرافیای سیاسی (اصلی) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# جغرافیای انتخابات (اصلی) زهرا احمدی پور کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# فلسفه جغرافیای سیاسی (اصلی) محمدرضا حافظ نیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# نظریه های جغرافیای سیاسی (اصلی) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد
# اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک (اصلی) محمدرضا حافظ نیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# جغرافیای سیاسی فضای مجازی (اصلی) سیروس احمدی نوحدانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# آمایش و سازماندهی سیاسی فضا (اختصاصی) زهرا احمدی پور کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی (اختصاصی) سیروس احمدی نوحدانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# روش ها و فنون تصمیم گیری (اختصاصی) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد
# مدیریت سیاسی فضا (اختصاصی) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# مکاتب و نظریه های ژئوپلیتیک (اختصاصی) ابراهیم رومینا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
# ژئواستراتژی جهانی و ایران (اختصاصی) سیروس احمدی نوحدانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# ژئوپلیتیک انسانگرا و صلح (اختصاصی) سیروس احمدی نوحدانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# ژئوپلیتیک ایران (اختصاصی) محمدرضا حافظ نیا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00