برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024132-01
 • زهرا احمدی پور
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024134-01
 • سیروس احمدی نوحدانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024126-01
 • محمدرضا حافظ نیا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024045-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024091-01
 • احمدی پور زهرا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024095-01
 • محمدرضا حافظ نیا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024127-01
 • احمدی نوحدانی سیروس
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024087-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024007-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024129-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024135-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت):
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024138-01
 • سیروس احمدی نوحدانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : دوشنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024139-01
 • سیروس احمدی نوحدانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024141-01
 • محمدرضا حافظ نیا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024124-01
 • حافظ نیا محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024006-01
 • محمدرضا حافظ نیا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024136-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024137-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024020-01
 • محمدرضا حافظ نیا
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024017-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024019-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1024125-01
 • ابراهیم رومینا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت):
 • دریافت