برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# حقوق و قوانین روستایی (پایه) مرتضي توكلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# روش ها و فنون تحلیل فعالیت ها و اقتصاد فضا (پایه) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# تبیین مسئله شناسی و تحلیل روشهای کمی و کیفی در برنامه ریزی روستایی (پایه) عبدالرضا ركن الدين افتخاري دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مدیریت پروژه آمایش و کیفیت محیطی مناطق روستایی ایران (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی (پایه) ابوالفضل مشكيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی (پایه) مهدي پورطاهري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی (پایه) عبدالرضا ركن الدين افتخاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی (پایه) علی شمس الدینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# مدیریت آمایش سرزمین (اختصاصی) عبدالرضا ركن الدين افتخاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# کارگاه تهیه طرح آمایش سرزمین (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00
# مدیریت توسعه پایدار کالبدی - فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی (اختصاصی) عبدالرضا ركن الدين افتخاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی (اختصاصی) مرتضي توكلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی (اختصاصی) مهدي پورطاهري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه (اختصاصی) صفر قائد رحمتی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# اقتصاد زمین و مسکن شهری (اختصاصی) سیدعلی علوی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# کارگاه برنامه ریزی مسکن (اختصاصی) ابوالفضل مشكيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روستایی (اختصاصی) سیاوش شایان کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00