برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# نظریه های سیاسی اقتصادی توسعه (اختیاری) مسعود غفاری کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# سمینارافکارسیاسی غرب تانیمه اول قرن نوزدهم (اختیاری) حاتم قادری کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# سمینار افکارسیاسی غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد (اختیاری) عباس منوچهری باغبادرانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 16:00-18:00
# کاربرد نظریات سیاسی درقرن بیستم (اختیاری) حاتم قادری کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از 1224 تا1357 (اختیاری) جلیل دارا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ ار1320 تا1357 (اختیاری) شهروز شریعتی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# مسائل سیاسی واقتصادی نفت درخاورمیانه (اختیاری) شهروز شریعتی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذ قدرتهای بزرگ (اختیاری) جلیل دارا کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# سیاست خارجی ایران (اختیاری) شهروز شریعتی دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# جامعه شناسی توسعه (اختیاری) حاتم قادری دکتری درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# مسائل سیاسی روز (اختیاری) ابوالفضل شکوری دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# اندیشه سیاسی اسلام (اختیاری) ابوالفضل شکوری دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# اندیشه سیاسی در غرب (اختیاری) حاتم قادری دکتری
# اندیشه سیاسی معاصر (اختیاری) سیدعلیرضا حسینی بهشتی دکتری درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# سمینار (اصلی) مجتبی زارعی دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# روش تحقیق درعلوم سیاسی (اصلی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# روش شناسی (اصلی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مبانی فکری توسعه در ایران (اصلی) عباس منوچهری باغبادرانی دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# زبان تخصصی (جبرانی) نجله خندق کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00