برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009156-01
 • علی محمد حاضری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): سه شنبه 13:00-16:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009068-01
 • هادی خانیکی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): چهارشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009035-01
 • علی محمد حاضری
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 13:00-16:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009076-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009129-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 1300-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009122-01
 • غلامرضا غفاری
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 1300-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009081-01
 • علیرضا شجاعی زند
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): چهارشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009119-01
 • علی محمد حاضری
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009128-01
 • شجاعی زند علیرضا
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009146-01
 • بهاره آروین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت): دوشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009151-01
 • علی ساعی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009043-01
 • محمدعلی خلیلی اردکانی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1009115-01
 • تقی آزادارمکی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : دوشنبه 15:00-17:00
 • دریافت