برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جامعه شناسی انقلابات (اختیاری) علي محمد حاضري کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-16:00
# سمینار جامعه شناسی (شهری، روستایی، خانواده، عشایر...) (اختیاری) محمد علي خليلي اردكاني کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# جامعه شناسی ارتباطات بین فرهنگی (اختیاری) هادي خانيكي دکتری درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# جامعه شناسی سیاسی تطبیقی (اختیاری) علي محمد حاضري دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# جامعه شناسی تغییرات (اختیاری) غلامرضا غفاري دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# جامعه شناسی معرفت (اختیاری) عليرضا شجاعي زند دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# جامعه شناسی تاریخی (اختیاری) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# توسعه اقتصادی (اختیاری) كامران ربيعي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-16:00
# جامعه شناسی تاریخی (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# جامعه شناسی دین (اختصاصی) عليرضا شجاعي زند دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# نقد و تلفیق نظریه های جامعه شناسی معاصر (اصلی) تقي آزادارمكي دکتری درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# روش شناسی علوم اجتماعی (اصلی) بهاره آروين کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# روش تحقیق در علوم اجتماعی 2 (اصلی) علي ساعي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# روشهای تحقیق کیفی (اصلی) علي ساعي دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# بینش های جامعه شناسی (1) (اصلی) علي محمد حاضري کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-16:00