برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سمینار روابط خارجی ایران (اختیاری) محسن اسلامی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
# سیاست خارجی تطبیقی (اختیاری) امیر محمد حاجی یوسفی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
# نقش ایدئولوژی در سیاست بین المللی (اختیاری) محمدحسین جمشیدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# روش شناخت در روابط بین الملل (عمومی) محمدحسین جمشیدی دکتری درس(ت): یک شنبه 17:00-19:00
# ابزار نوین تجزیه و تحلیل در روابط بین الملل (عمومی) فرهاد قاسمی دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# اقتصاد سیاسی بین الملل (عمومی) سید مسعود موسوی شفائی دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# تئوریهای روابط بین الملل (اصلی) سید مسعود موسوی شفائی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00
# روش و پژوهش در روابط بین الملل (اصلی) امیر محمد حاجی یوسفی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل (اصلی) محمدحسین جمشیدی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 10:00-13:00
# اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل (اختصاصی) رضا موسی زاده دکتری درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
# ایران و کشورهای همسایه (اختصاصی) محسن اسلامی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# اقتصاد بین الملل (اختصاصی) سید مسعود موسوی شفائی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# زبان تخصصی (جبرانی) محسن اسلامی کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
# متون تخصصی زبان خارجه (جبرانی) محسن اسلامی دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# نقد و ارزیابی تئوریهای روابط بین الملل (جبرانی) سید مسعود موسوی شفائی دکتری درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00