برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022064-01
 • فرهاد قاسمی
 • دکتری
 • عمومی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022068-01
 • رضا موسی زاده
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022087-01
 • سید مسعود موسوی شفائی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022067-01
 • سید مسعود موسوی شفائی
 • دکتری
 • عمومی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022015-01
 • محمدحسین جمشیدی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-13:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022086-01
 • محسن اسلامی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022010-01
 • سید مسعود موسوی شفائی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022063-01
 • محمدحسین جمشیدی
 • دکتری
 • عمومی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 17:00-19:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022011-01
 • امیر محمد حاجی یوسفی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022008-01
 • محسن اسلامی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022034-01
 • محسن اسلامی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022035-01
 • امیر محمد حاجی یوسفی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022060-01
 • محسن اسلامی
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022062-01
 • سید مسعود موسوی شفائی
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1022036-01
 • محمدحسین جمشیدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
 • دریافت