برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# حقوق زنان در اسناد بین الملل (اختیاری) هاجر آذری دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده در اسلام (پایه) طوبی شاکری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# زن، خانواده و رسانه (اختیاری) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# آیات الاحکام در نظام حقوق زن در اسلام (پایه) عزت السادات میرخانی دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# اندیشه های متفکران مسلمان معاصر درباره زنان و خانواده (اختیاری) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# جنبشهای اجتماعی زنان و نقد و بررسی فمینیسم (اصلی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# زن در ادیان و مکاتب ( مقایسه با اسلام) (اصلی) اساتید گروه آموزشی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# فلسفه حقوق اسلامی (اصلی) طوبی شاکری دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# آیین دادسی خانواده (اختصاصی) هاجر آذری کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# حقوق و مسئولیت های اجتماعی - سیاسی زنان (اختصاصی) محمدجعفر حبیب زاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# مبانی استنباط حقوق اسلامی (اختصاصی) عزت السادات میرخانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00