برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013134-01
 • عباسعلی الهیاری
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013132-01
 • کاظم رسول زاده طباطبائی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013142-01
 • ماریایوجینیا آگیلامرجن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013133-01
 • پرویز آزادفلاح
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013127-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1013137-01
 • مریم اسماعیلی نسب
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت