برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی (اختیاری) ماریایوجینیا آگیلامرجن دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته (اصلی) کاظم رسول زاده طباطبائی دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00
# روانشناسی فیزیولوژیک و نورو پسیکولوژی (اصلی) پرویز آزادفلاح دکتری درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
# آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران (اصلی) عباسعلی الهیاری دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# نظریه های روان درمانی (اصلی) مریم اسماعیلی نسب دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# مبانی روان سنجی (جبرانی) اساتید گروه آموزشی دکتری درس(ت): چهار شنبه 14:00-16:00