برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اصول و روش های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی (اختیاری) جواد حاتمی دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# نظریه های یاد دهی - یادگیری و روانشناسی یادگیری (اختیاری) هاشم فردانش دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (اختیاری) ابراهیم طلائی دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# مربیان بزرگ (اختیاری) محسن ایمانی نائینی دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# آموزش وپرورش تطبیقی( پیشرفته ) (اصلی) علیرضا صادق زاده قمصری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# برنامه ریزی آموزشی (اصلی) سیدمهدی سجادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-13:00
# سیرآراء تربیتی غرب (اصلی) محسن ایمانی نائینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته (اصلی) محسن ایمانی نائینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# تعلیم وتربیت اسلامی (اصلی) علیرضا صادق زاده قمصری کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-13:00
# تربیت درنهج البلاغه (اصلی) محسن ایمانی نائینی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# طراحی و تولید چند رسانه ای های آموزشی (اصلی) جواد حاتمی دکتری درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# کاربرد روش های تحقیق در زمینه های تکنولوژی آموزشی (اصلی) ابراهیم طلائی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# مبانی فلسفی تربیت اسلامی (اصلی) محمود مهرمحمدی دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# کابرد روش های آماری در برنامه درسی (اصلی) ابراهیم طلائی دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
# نظریه های برنامه درسی (اصلی) جواد حاتمی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس (اصلی) خسرو باقری نوعپرست دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران (اصلی) سیدمهدی سجادی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# فلسفه تعلیم و تربیت (جبرانی) خسرو باقری نوعپرست دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
# روش شناسی مطالعات فلسفی تعلیم و تربیت (جبرانی) علیرضا صادق زاده قمصری کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 07:30-10:00
# فلسفه تعلیم و تربیت (جبرانی) سیدمهدی سجادی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# نظریه های یادگیری (جبرانی) هاشم فردانش دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# اصول برنامه ریزی درسی (جبرانی) محمود مهرمحمدی دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
# فلسفه تطبیقی (جبرانی) علیرضا صادق زاده قمصری دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00