برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008223-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008239-01
 • علی اکبر راسخی
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008266-01
 • مهدیه ملانوری شمسی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008167-01
 • مرجان صفاری
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008131-01
 • هاشم کوزه چیان
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008177-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008241-01
 • مهدیه ملانوری شمسی
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008269-01
 • مهدیه ملانوری شمسی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008275-01
 • حمید آقاعلی نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008084-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • پردیس دانشگاهی
 • درس (ت):
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008274-01
 • حمید آقاعلی نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008245-01
 • سارا صعودی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008251-01
 • حمید آقاعلی نژاد
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008222-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008305-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008304-01
 • محمد احسانی
 • دکتری
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008246-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008180-01
 • هاشم کوزه چیان
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008265-01
 • رضا قراخانلو
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008396-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008224-01
 • حمید آقاعلی نژاد
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008271-01
 • رضا قراخانلو
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008178-01
 • مرجان صفاری
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : یکشنبه 8:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008191-01
 • رسول نوروزی سید حسینی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008384-01
 • محمد احسانی
 • دکتری
 • پایه
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008387-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت): یکشنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008250-01
 • رضا قراخانلو
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1008181-01
 • مرجان صفاری
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس (ت) : شنبه: 13:00-15:00
 • دریافت