برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش (پایه) رسول نوروزي سيد حسيني کارشناسی‌ارشد
# اصول و مبانی مدیریت (پایه) هاشم كوزه چيان کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش (اختیاری) رسول نوروزي سيد حسيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# روش تحقیق در علوم ورزشی (پایه) رسول نوروزي سيد حسيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی (پایه) رسول نوروزي سيد حسيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (پایه) حميد آقاعلي نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی (پایه) علي اكبر راسخي دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# بیوشیمی ورزشی پیشرفته (پایه) مهديه ملانوري شمسي دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی (اختیاری) رضا قراخانلو دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# تغذیه ورزشی پیشرفته (اختیاری) حميد آقاعلي نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی (اختیاری) حميد آقاعلي نژاد کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# مدیریت پیشرفته در ورزش (پایه) محمد احساني دکتری درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# اصول و مبانی بازاریابی ورزشی (اختصاصی) مرجان صفاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی (اختصاصی) رسول نوروزي سيد حسيني کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
# مدیریت بازاریابی جهانی (اختصاصی) مرجان صفاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# سمینار در بازاریابی ورزشی (اختصاصی) هاشم كوزه چيان کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# نظریه های سازمان و مدیریت (اختصاصی) مرجان صفاري کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# تکنیک های آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد عصبی عضلانی (اختصاصی) مهديه ملانوري شمسي دکتری درس(ع): شنبه 10:00-12:00
# سازگاری های عصبی - عضلانی کاربردی (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# جنبه های متابولیک فعالیت ورزشی (اختصاصی) حميد آقاعلي نژاد دکتری درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی (اختصاصی) رضا قراخانلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00
# آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (اختصاصی) مهديه ملانوري شمسي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی (اختصاصی) مهديه ملانوري شمسي کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# فیزیولوژی ورزشی کاربردی (اختصاصی) رضا قراخانلو کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# مسائل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ورزشی (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# سیستم های اطلاعاتی مدیران سازمان های ورزشی (اصلی) رسول نوروزي سيد حسيني دکتری درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
# زبان تخصصی (جبرانی) محمد احساني دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# روش تحقیق پیشرفته در مدیریت ورزشی (جبرانی) رسول نوروزي سيد حسيني دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00