افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـاني شماره تلفن سمت
1  بختیاری روح الله دبيرخانه مركزي دبيرخانه مركزي 3118 مسئول ارسال و مراسلات 
2 سميعي علي دبيرخانه مركزي دبيرخانه مركزي 3131 رئیس دبیرخانه مرکزی

ر