افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـاني شماره تلفن سمت
1 دکترجواد حسین زاده  دفتر حقوقی دفترحقوقي 3167 سرپرست دفتر حقوقی
2 حسن زاده بهار مرضيه دفتر حقوقی دفترحقوقي 4164 مسئول دفتر
3 علي زاده فرد منوچهر دفتر حقوقی دفترحقوقي 3149 کارشناس مسئول امور قراردادها
4 فولادي علي دفتر حقوقی دفترحقوقي 4121 کارشناس مسئول دعاوی حقوق
5 معصوم زادگان  سحر دفتر حقوقی دفترحقوقي 3149 کارشناس حقوقی