افراد


 
 • ولی رضایی حاجی‌کندی
 • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
 • 4221
 • مهدی بهمنی
 • کارشناس برنامه‌ ریزی امور فرهنگی
 • 82884214
 • موسی کاظم‌پور
 • مسئول دفتر و مسئول اجرایی
 • 82883190
 • سید حامد مقام آسا
 • خدمات
 • 82883190