دندانپزشکی


 
روز نام  دندانپزشک ساعت کاری
شنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر افشاری نیا

9-13

9-17:15

یکشنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر اشرفی

9-13

9-17:15

دوشنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر افشاری نیا

9-13

9-17:15

سه شنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر اشرفی

9-13

9-17:15

چهارشنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر افشاری نیا

9-13

9-17:15