متن کامل خبر


 
برنامه زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها در تعطیلات تابستان اصلاح شد

خلاصه خبر: زمانبندی سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان از روز شنبه مورخه 96/04/17 لغايت 96/06/23 تغییر می‌کند.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان ازتاریخ 96/04/17 لغايت 96/06/23 به شرح ذیل می‌باشد و از تاریخ 96/06/25 به حالت قبلی خود باز می‌گردد.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان از شنبه تا چهارشنبه

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 بهار (7:15/9/12:30/14:30/18:30) اتوبوس (14/17:30/20/21:30) اتوبوس
2 خداپرست (7:30/9:15/12:45/19) مینی بوس (14:30/16:30/20:40/22) مینی بوس
3 حیدری (9:45/11/12:20/18:45) مینی بوس (13:45/18/20) مینی بوس
4 میرشفیعی (7:30/9/11/12:15/18:45) اتوبوس (13:30/16:30/18:30/20:30/21:30) اتوبوس
5 سماء2 و3 (8/10/13/19) مینی بوس (14/16/18/20/21) مینی بوس
6 کوثر (7:30/8:45/19) اتوبوس (14/19:45/20:45) اتوبوس
7 فردوسی (7:30/9/11/12:45/18:45) اتوبوس (14/16/18/20/22) اتوبوس
8 شهید مدرس (7:30/9/10:30/11:30/13/18:15) اتوبوس (12:30/14/16:30/19:30/22) اتوبوس
9 شهید باقری (8/10/12:50/18:45) اتوبوس (14/15:30/17/20/21:30) اتوبوس
  • آخرین سرویس‌های بازگشتی از دانشگاه به خوابگاه میرشفیعی مینی بوس هستند.
  • اولین سرویس بازگشتی از دانشگاه به خوابگاه کوثر مینی بوس است.

زمانبندی سرویس خوابگاه‌ها در تعطيلات تابستان در روزهای پنجشنبه

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 میرشفیعی (8:30/12:15) اتوبوس (14/20:30) اتوبوس
2 فردوسی (12:45/18:45) اتوبوس (14/20) اتوبوس
3 شهید مدرس (11:30/18:15) اتوبوس (14/19:30) اتوبوس
4 شهید باقری (8:30/12:15/18:45) مینی بوس (13:30/20) مینی بوس
5 بهار (11/18:30) اتوبوس (13/20) اتوبوس
6 خداپرست (12:15/19) مینی بوس (13:30/20) مینی بوس
7 حیدری (18:30/9:45) مینی بوس (14:45/21) مینی بوس
8 سماء 2 و 3 (9:30/12:30/19) اتوبوس (14/17/20:30) اتوبوس
9 کوثر (11:30/19) اتوبوس (14/20:45) اتوبوس

 

20 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1436