افراد


 

bullet مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

 • نام و نام خانوادگی:دکتر نسیم نهاوندی
 • تلفن: 82884141
 • پست الكترونيكي: n_nahavandi@modares.ac.ir

bullet مسئول بازرسی

 • نام و نام خانوادگی:علی صفریان
 • تلفن: 82883015
 • پست الكترونيكي: safarian@modares.ac.ir

bullet کارشناس بهینه سازی

 • نام و نام خانوادگی:محمد بنی اسد
 • تلفن: 82884174
 • پست الكترونيكي: baniasad@modares.ac.ir

bullet کارشناس نظارت

 • نام و نام خانوادگی:فرهاد نصراله زاده
 • تلفن: 82883015
 • پست الكترونيكي: f.nasr@modares.ac.ir

bullet مسئول دفتر

 • نام و نام خانوادگی:شکیبا فرجی
 • تلفن: 82884141
 • پست الكترونيكي: faraji.s@modares.ac.ir